Voorwaarden

Online Veilingvoorwaarden Zangersheide Breeders Auction

 1. Zangersheide Breeders Auction wordt georganiseerd door Stoeterij Zangersheide NV met maatschappelijke zetel te Domein Zangersheide, B-3620 Lanaken.
 2. Het deelnemen aan deze veiling impliceert de uitdrukkelijke en voorbehoudsloze kennisname en aanvaarding van deze veilingvoorwaarden.
 3. De Koper dient zich via de website breeders.zangersheide.auction te registreren alvorens hij kan deelnemen aan de Zangersheide Breeders Auction.
 4. De paarden/veulens/embryo's worden geveild in de staat waarin zij verkeren ten tijde van de veiling.
 5. De verkoop komt tot stand volgens Belgisch recht door middel van acceptatie van het bod door de Verkoper en na betaling van het afrekeningsbedrag.
 6. De biedingen en de betalingen geschieden in EURO
 7. Als u een bod plaatst, gaat u ermee akkoord om het paard/veulen/embryo te betalen als u de hoogst biedende bieder bent. Het is niet mogelijk om uw bod in te trekken.  
 8. De Verkoper heeft 48 uur de tijd om het bod te accepteren of een tegenbod te doen. Na deze 48 uur vervalt het bod.
 9. Een door de Verkoper geaccepteerd bod op een paard/veulen/embryo geeft aanleiding tot een bindende overeenkomst waarbij de Koper verplicht is de transactie daadwerkelijk af te handelen. Met het uitbrengen van een bod verbindt de bieder zich tot betaling van het afrekeningsbedrag. De afrekening wordt ten aanzien van de Koper als volgt berekend: de verkoopprijs te vermeerderen met de eventueel van toepassing zijnde BTW = nettoprijs, is het afrekeningsbedrag.
 10. Het afrekeningsbedrag is onmiddellijk verschuldigd bij toewijzing. Zodra de Verkoper het bod geaccepteerd heeft, ontvangt de Koper een email met hierin het afrekeningsbedrag en de gegevens van de Verkoper.
 11. Iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de geveilde paarden/veulens/embryo's gaat 5 dagen na toewijzing over op de Koper. Het rechtsverband ligt rechtstreeks tussen Koper en Verkoper, met dien verstande dat ten aanzien van de Koper, de Verkoper en niet de veilingorganisatie aansprakelijk is voor iedere tekortkoming die de veulens na de veiling mochten vertonen.
 12. De eigendom van de paarden/veulens/embryo's gaat over op het ogenblik van de betaling van het afrekeningsbedrag door de Koper aan de Verkoper.
 13. Aflevering zal pas plaats vinden zodra het totale afrekeningsbedrag overgemaakt werd op het rekeningnummer van de Verkoper. Levering zal plaatsvinden in onderling overleg met de Verkoper doch alleszins na betaling van het afrekeningsbedrag.
 14. Noch de Verkoper, noch de Koper kunnen enig recht ontlenen aan het feit dat de veilingorganisatie de paarden/veulens/embryo's heeft geselecteerd en desgevallend op haar verzoek aan een veterinair onderzoek onderworpen werden.
 15. De informatie betreffende de paarden/veulens/embryo's is enkel gericht een indruk te geven over de kwaliteiten van de paarden/veulens/embryo's, zonder de pretentie volledig te zijn en zonder daarmee garanties te geven. Stoeterij Zangersheide NV is bij de omschrijving van een kavel op haar website afhankelijk van de door een verkoper of derden verstrekte informatie over het kavel. Stoeterij Zangersheide NV is niet aansprakelijk voor gebeurlijke drukfouten en/of materiële vergissingen in de veilingcatalogus of op haar website en online catalogus.
 16. In geval van export zal de koper binnen het jaar een geldig exportdocument voorleggen op straffe van het alsnog in rekening brengen van de verschuldigde BTW.
 17. In geval van een geschil tussen partijen is de rechtbank van koophandel van Antwerpen, afdeling Tongeren dan wel de rechtbank van eerste aanleg van Limburg exclusief bevoegd. Elk geschil voortvloeiende uit deze veiling en haar gevolgen wordt uitsluitend beheerst door de Belgische wet met uitsluiting van de bepalingen van het Weens Koopverdrag inzake internationale koop-verkoop. De rechtbank van Koophandel van Antwerpen afdeling Tongeren en de rechtbank van eerste aanleg van Limburg, afdeling Tongeren zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van gebeurlijke geschillen.